Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 274/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2016-11-28

Sygn. akt II K 274/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Leszek Osiński

Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Romanowska

w obecności oskarżyciela Prok. Rej. – I. M.

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2016 roku

sprawy P. L.

syna K. i R. z domu D.

ur. (...) w (...)

oskarżonego o to, że: w dniu 21 sierpnia 2016 roku w G.-D. przy ul. (...), powiat (...) (...), województwo (...) znieważył funkcjonariuszy publicznych w osobach sierż. szt. M. M. i sierż. P. O. podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych poprzez ubliżanie słowami wulgarnymi powszechnie uznawanymi za obraźliwe oraz w tym samym miejscu i czasie naruszył nietykalność cielesną sierż. P. O. poprzez uderzenie pięścią w twarz.

tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 kk i art. 226 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

ORZEKA:

I.  uznaje oskarżonego P. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu w akcie oskarżenia czynu, tj. przestępstwa z art. 222 § 1 kk i art. 226 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk i za to w myśl art. 11 §3 kk na mocy art. 222 §1 kk w zw. z art. 34 § 1 i §1a pkt 1 kk w zw. z art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na mocy art. 46 § 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w postaci uszkodzonych okularów poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego P. O. kwoty 600,00 (sześciuset) złotych w terminie 14 (czternastu) dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki do dnia zapłaty;

III.  na mocy art. 72 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 74 §1 kk w zw. z art. 34 §3 kk zobowiązuje oskarżonego P. L. do przeproszenia pokrzywdzonych P. (...) w formie pisemnej w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia, z powiadomieniem o tym Komendanta Powiatowego Policji w G.-D.

IV.  zwalnia oskarżonego od obowiązku uiszczenia opłaty sądowej, zaś wydatkami poniesionymi w sprawie obciąża Skarb Państwa.

II K 274/16

UZASADNIENIE

Dnia 9 września 2016 roku Prokurator Rejonowy złożył do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego wobec P. L. w trybie art. 335§2 kpk. Prokurator wniósł o uznanie P. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i wymierzenie mu uzgodnionej z nim kary - za czyn z art. 222§1 kk w zw. z art. 226§1 kk w zw. z art. 11§2 kk – 10 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, na podstawie art. 46§1 kk obowiązek naprawienia szkody w postaci uszkodzonych okularów poprzez zapłatę kwoty 600 złotych, a także zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego w formie pisemnej z powiadomieniem o tym Komendanta Powiatowego Policji w G.-D. oraz zwolnienie z kosztów postępowania i opłaty.

Na pierwszym terminie posiedzenia dnia 28 października sąd stwierdził, iż zachodzi konieczność modyfikacji wniosku (k.67). W związku z tym posiedzenie odroczono do dnia 28 listopada 2016 roku. Na kolejnym terminie posiedzenia - zgodnie z zapatrywaniem sądu - prokurator zmodyfikował wniosek poprzez wskazanie, iż w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się wyroku oskarżony winien naprawić szkodę w postaci uszkodzonych okularów poprzez zapłatę kwoty 600 złotych, natomiast w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia oskarżony winien przeprosić pokrzywdzonych w formie pisemnej z powiadomieniem o tym Komendanta Powiatowego Policji w G.-D.. Oskarżony wyraził zgodę na wyższej wskazane modyfikacje. Przedmiotem ustalenia stron było także – zgodnie z sugestią sądu – ustalenie dotyczące odsetek na wypadek uchybienia terminowi płatności kwoty zasądzonej tytułem naprawienia szkody (k.74). Okoliczność ta została ujęta w protokole posiedzenia w wypowiedzi sądu. Kwestia powyższa nie budziła wątpliwości stron. W związku z powyższym sąd po rozpatrzeniu tak zmodyfikowanego wniosku, przychylił się do niego, wydając wyrok opiewający na ustaloną przez strony karę oraz obowiązek przeprosin i środek kompensacyjny.

W ocenie sądu kwota orzeczona tytułem naprawienia szkody odpowiada szkodzie odniesionej przez pokrzywdzonego P. O.. Kwota ta nie stanowiła przedmiotu sporu. Nie budzi także wątpliwości, że do uszkodzenia okularów doszło podczas wykonywania przez pokrzywdzonego czynności służbowych, w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej pokrzywdzonego przez oskarżonego P. L.. P. O. szczegółowo opisał przebieg zdarzenia i okoliczności, w których doszło do uszkodzenia szkła oraz oprawki okularów (k.12). Jego zeznaniom w tym zakresie sąd dał wiarę, są one obiektywne i logiczne. Oskarżony im nie zaprzeczył (k.29).

Sąd uznał wniosek w trybie art. 335 § 2 kpk w części dotyczącej obowiązku naprawienia szkody za zasadny. Ze względu na nowe uregulowanie dotyczące obowiązku z art. 46 § 1 kk i przydanie mu charakteru środka kompensacyjnego, zważyć należy na ewidentne przesunięcie akcentu w charakterystyce omawianego środka. Chodzi o jego ewidentnie cywilistyczny wydźwięk. Okoliczności te pozwalają obecnie na określenie terminu płatności zasądzonej kwoty oraz określenie odsetek w razie uchybienia terminowi. Takich ustaleń dokonano podczas posiedzenia sądu 28 listopada 2016 roku. Pomimo braku wyraźnego wskazania w tej kwestii w wypowiedzi prokuratora, strony zgodnie zaakceptowały przedstawione zapatrywanie sądu. Orzeczenie w tym zakresie oddaje zatem wolę stron.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Malinowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Osiński
Data wytworzenia informacji: