Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 94/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu z 2015-09-21

Sygn. akt I C 94/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 września 2015 roku

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Karpińska

Protokolant:

sekr. sądowy Krzysztof Kordas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 września 2015 roku w G.-D.

sprawy z powództwa:
M. G. (1)

przeciwko:
J. S. (1)

o zapłatę

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda M. G. (1) na rzecz pozwanego J. S. (1) kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

3.  pozostałymi kosztami procesu obciąża powoda M. G. (1).

sędzia

K. K.

I C 94/15

UZASADNIENIE

Powód M. G. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego J. S. (1) kwoty 1.190 zł. tytułem zwroty ceny zakupu kanapy oraz kwotę 500 zł miesięcznie tytułem renty z tytułu pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z kanapy.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

W dniu 8 stycznia 2015 roku M. G. (1) zakupił w sklepie (...) kanapę (...) wartości 1.190 zł. Zamówienie złożyła M. J.. Materiał obiciowy wybrał powód. Kanapa została dostarczona do domu nabywcy. Do produkcji kanapy użyto materiałów posiadających stosowne atesty i certyfikaty. W dniu 12 stycznia 2012 roku M. G. (1) zwrócił się do J. S. (1) o odebranie kanapy i zwrot ceny z uwagi na to, iż mebel jest toksyczny. J. S. (1) nie uwzględnił żądania.

Dowód: - pokwitowanie, paragon – k. 4-5, dane techniczne, atesty – k. 21, 24-26, - pisma - k. 7, 20, 23, - zeznania M. G. – k. 28 – 29, - zeznania J. S. – k. 29.

W myśl art. 6 Kc ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Wynika z tego, iż powód winien wykazać, iż przedmiotowa kanapa miała wady uzasadniające reklamację oraz, iż stan jego zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na korzystanie z kanapy. Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania nie uzasadnił żądania pozwu. Wskazać należy, iż pozwany przedłożył stosowne atesty dotyczące materiałów, z których była wykonana kanapa. Bardziej szczegółowe badanie wymagało opinii biegłego, której przewidywany koszt oscylował w granicach 5.000,- zł. Powód na żądanie sądu wyraźnie wskazał, iż nie zgadza się na uiszczenie zaliczki na poczet kosztów opinii. Zważywszy na wysokie koszty opinii i stanowisko powoda sąd odstąpił od przeprowadzenia tego dowodu, uznając, iż wystarczające do podjęcia decyzji są dokumenty przedłożone przez pozwanego. Poza tym powód nie udowodnił by zachodził związek przyczynowo- skutkowy między jednorazowym korzystaniem z kanapy a pogorszeniem stanu zdrowia. Jak wynika z oświadczenia powoda od czasu zakupu kanapy leczy się na gardło i usunięto mu brodawkę (k. 28). Bez dokumentacji medycznej i opinii biegłego z zakresu medycyny nie sposób stwierdzić tych okoliczności, a powód takich wniosków dowodowych nie zgłosił mimo ustnych pouczeń co do treści art. 6 kc.

Na marginesie wskazać należy, iż pozwany, który osobiście dostarczył mebel do powoda, nie kwestionował, iż nowa kanapa miała specyficzny zapach. Po wywietrzeniu winno to ulec zmianie. Powód w swym piśmie z dnia 06 sierpnia 2015 roku przyznał ten fakt (k. 36).

Z uwagi na powyższe sąd oddalił powództwo, obciążając powoda kosztami procesu (opłata sądowa 30 zł. uiszczona przez powoda oraz kwota 600 zł. zasądzona na rzecz pozwanego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - art. 98 § 1 kpc, § 6 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (…) (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 461)

sędzia

K. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Szczepaniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Karpińska
Data wytworzenia informacji: